Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:48

New American Standard Version
Matthew 27:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately one of them ran, and taking a sponge, he filled it with sour wine and put it on a reed, and gave Him a drink.
NA26 – καὶ εὐθέως δραμὼν (5631) εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν (5631) σπόγγον πλήσας (5660) τε ὄξους καὶ περιθεὶς (5631) καλάμῳ ἐπότιζεν (5707) αὐτόν.
WH – και ευθεως δραμων (5631) εις εξ αυτων και λαβων (5631) σπογγον πλησας (5660) τε οξους και περιθεις (5631) καλαμω εποτιζεν (5707) αυτον
PES – ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܪܗܶܛ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܫܩܰܠ ܐܶܣܦ݂ܽܘܓ݁ܳܐ ܘܰܡܠܳܗ ܚܰܠܳܐ ܘܣܳܡܳܗ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܘܡܰܫܩܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile