Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:19

New American Standard Version
Matthew 27:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While he was sitting on the judgment seat, his wife sent him {a message,} saying, ""Have nothing to do with that righteous Man; for last night I suffered greatly in a dream because of Him."
NA26 – Καθημένου (5740) δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν (5656) πρὸς αὐτὸν γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα, (5723) Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ, πολλὰ γὰρ ἔπαθον (5627) σήμερον κατ ὄναρ δι αὐτόν.
WH – καθημενου (5740) δε αυτου επι του βηματος απεστειλεν (5656) προς αυτον η γυνη αυτου λεγουσα (5723) μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω πολλα γαρ επαθον (5627) σημερον κατ οναρ δι αυτον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܫܶܠܚܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܗܰܘ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܚܶܫܶܬ݂ ܒ݁ܚܶܠܡܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile