Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:58

New American Standard Version
Matthew 26:58
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter was following Him at a distance as far as the courtyard of the high priest, and entered in, and sat down with the officers to see the outcome.
NA26 – δὲ Πέτρος ἠκολούθει (5707) αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν (5631) ἔσω ἐκάθητο (5711) μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν (5629) τὸ τέλος.
WH – ο δε πετρος ηκολουθει (5707) αυτω [ [απο] | απο ] μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων (5631) εσω εκαθητο (5711) μετα των υπηρετων ιδειν (5629) το τελος
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܥܰܠ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܠܓ݂ܰܘ ܥܰܡ ܕ݁ܰܚܫܶܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile