Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:57

New American Standard Version
Matthew 26:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Those who had seized Jesus led Him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were gathered together.
NA26 – Οἱ δὲ κρατήσαντες (5660) τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον (5627) πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. (5681)
WH – οι δε κρατησαντες (5660) τον ιησουν απηγαγον (5627) προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν (5681)
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile