Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:52

New American Standard Version
Matthew 26:52
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Jesus *said to him, ""Put your sword back into its place; for all those who take up the sword shall perish by the sword.
NA26 – τότε λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀπόστρεψον (5657) τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες (5631) μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται. (5698)
WH – τοτε λεγει (5719) αυτω ο ιησους αποστρεψον (5657) την μαχαιραν σου εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες (5631) μαχαιραν εν μαχαιρη απολουνται (5698)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܣܰܦ݂ܣܺܪܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܘ ܣܰܝܦ݂ܶܐ ܒ݁ܣܰܝܦ݂ܶܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile