Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:47,55

New American Standard Version
Matthew 26:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While He was still speaking, behold, Judas, one of the twelve, came up accompanied by a large crowd with swords and clubs, {who came} from the chief priests and elders of the people.
NA26 – Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος (5723) ἰδοὺ (5628) Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν (5627) καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.
WH – και ετι αυτου λαλουντος (5723) ιδου (5640) ιουδας εις των δωδεκα ηλθεν (5627) και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου
PES – ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܥܰܡܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܰܡ ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܚܽܘܛܪܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that time Jesus said to the crowds, ""Have you come out with swords and clubs to arrest Me as {you would} against a robber? Every day I used to sit in the temple teaching and you did not seize Me.
NA26 – Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν (5627) Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν (5629) με; καθ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην (5711) διδάσκων (5723) καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ (5656) με.
WH – εν εκεινη τη ωρα ειπεν (5627) ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην εξηλθατε (5627) μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν (5629) με καθ ημεραν εν τω ιερω εκαθεζομην (5711) διδασκων (5723) και ουκ εκρατησατε (5656) με
PES – ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܛܪܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܢܝ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile