Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:39

New American Standard Bible
Matthew 26:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He went a little beyond {them,} and fell on His face and prayed, saying, ""My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; yet not as I will, but as You will."
NA26 – καὶ προελθὼν (5631) μικρὸν ἔπεσεν (5627) ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος (5740) καὶ λέγων, (5723) Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, (5748) παρελθάτω (5628) ἀπ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω (5719) ἀλλ ὡς σύ.
WH – και προελθων (5631) μικρον επεσεν (5627) επι προσωπον αυτου προσευχομενος (5740) και λεγων (5723) πατερ μου ει δυνατον εστιν (5719) παρελθατω (5628) απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω (5719) αλλ ως συ
PES – ܘܰܦ݂ܪܰܩ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐܳܒ݂ܝ ܐܶܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܢܶܥܒ݁ܪܰܢܝ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܪܰܡ ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile