Lectionary Calendar
Tuesday, March 5th, 2024
the Third Week of Lent
There are 26 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:36

New American Standard Bible
Matthew 26:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Jesus *came with them to a place called Gethsemane, and *said to His disciples, ""Sit here while I go over there and pray."
NA26 – Τότε ἔρχεται (5736) μετ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον (5746) Γεθσημανί, καὶ λέγει (5719) τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε (5657) αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν (5631) ἐκεῖ προσεύξωμαι.
WH – τοτε ερχεται (5736) μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον (5746) γεθσημανι και λεγει (5719) τοις μαθηταις καθισατε (5657) αυτου εως [ου] απελθων (5631) εκει προσευξωμαι (5667)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܓ݁ܶܕ݁ܣܺܡܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܒ݂ܘ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܥܰܕ݂ ܐܺܙܰܠ ܐܶܨܰܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile