Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:3,58

New American Standard Version
Matthew 26:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the chief priests and the elders of the people were gathered together in the court of the high priest, named Caiaphas;
NA26 – Τότε συνήχθησαν (5681) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου (5746) Καϊάφα,
WH – τοτε συνηχθησαν (5681) οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου (5746) καιαφα
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:58
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter was following Him at a distance as far as the courtyard of the high priest, and entered in, and sat down with the officers to see the outcome.
NA26 – δὲ Πέτρος ἠκολούθει (5707) αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν (5631) ἔσω ἐκάθητο (5711) μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν (5629) τὸ τέλος.
WH – ο δε πετρος ηκολουθει (5707) αυτω [ [απο] | απο ] μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων (5631) εσω εκαθητο (5711) μετα των υπηρετων ιδειν (5629) το τελος
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܥܰܠ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܠܓ݂ܰܘ ܥܰܡ ܕ݁ܰܚܫܶܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser: