Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:3,57

New American Standard Version
Matthew 26:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the chief priests and the elders of the people were gathered together in the court of the high priest, named Caiaphas;
NA26 – Τότε συνήχθησαν (5681) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου (5746) Καϊάφα,
WH – τοτε συνηχθησαν (5681) οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου (5746) καιαφα
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Those who had seized Jesus led Him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were gathered together.
NA26 – Οἱ δὲ κρατήσαντες (5660) τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον (5627) πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. (5681)
WH – οι δε κρατησαντες (5660) τον ιησουν απηγαγον (5627) προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν (5681)
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile