Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:29

New American Standard Version
Matthew 26:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom."
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω (5632) ἀπ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω (5725) μεθ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.
WH – λεγω (5719) δε υμιν ου μη πιω (5632) απ αρτι εκ τουτου του γενηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω (5725) μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܫܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile