Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:6

New American Standard Version
Matthew 25:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But at midnight there was a shout, 'Behold, the bridegroom! Come out to meet {him.}'
NA26 – μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, (5754) Ἰδοὺ (5628) νυμφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ.
WH – μεσης δε νυκτος κραυγη γεγονεν (5754) ιδου (5640) ο νυμφιος εξερχεσθε (5737) εις απαντησιν [ | [αυτου] ]
PES – ܘܰܒ݂ܦ݂ܶܠܓ݂ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܩܥܳܬ݂ܳܐ ܗܳܐ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܦ݁ܽܘܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile