Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:34

New American Standard Version
Matthew 25:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then the King will say to those on His right, 'Come, you who are blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
NA26 – τότε ἐρεῖ (5692) βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, (5773) οἱ εὐλογημένοι (5772) τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε (5657) τὴν ἡτοιμασμένην (5772) ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου·
WH – τοτε ερει (5692) ο βασιλευς τοις εκ δεξιων αυτου δευτε (5720) οι ευλογημενοι (5772) του πατρος μου κληρονομησατε (5657) την ητοιμασμενην (5772) υμιν βασιλειαν απο καταβολης κοσμου
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܬ݁ܰܘ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܝܺܪܰܬ݂ܘ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile