Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:30

New American Standard Version
Matthew 25:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Throw out the worthless slave into the outer darkness; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.
NA26 – καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε (5628) εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται (5704) κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
WH – και τον αχρειον δουλον εκβαλετε (5628) εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται (5695) ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
PES – ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݁ܰܛܺܝܠܳܐ ܐܰܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪܳܝܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile