Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:25

New American Standard Version
Matthew 25:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'And I was afraid, and went away and hid your talent in the ground. See, you have what is yours.'
NA26 – καὶ φοβηθεὶς (5679) ἀπελθὼν (5631) ἔκρυψα (5656) τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε (5657) ἔχεις (5719) τὸ σόν.
WH – και φοβηθεις (5679) απελθων (5631) εκρυψα (5656) το ταλαντον σου εν τη γη ιδε (5628) εχεις (5719) το σον
PES – ܘܕ݂ܶܚܠܶܬ݂ ܘܶܐܙܶܠ݈ܬ݂ ܛܰܫܺܝܬ݂ܳܗ ܟ݁ܰܟ݁ܪܳܟ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile