Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:6

New American Standard Version
Matthew 24:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for {those things} must take place, but {that} is not yet the end.
NA26 – μελλήσετε (5692) δὲ ἀκούειν (5721) πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε, (5720) μὴ θροεῖσθε· (5744) δεῖ (5904) γὰρ γενέσθαι, (5635) ἀλλ οὔπω ἐστὶν (5748) τὸ τέλος.
WH – μελλησετε (5692) δε ακουειν (5721) πολεμους και ακοας πολεμων ορατε (5720) μη θροεισθε (5744) δει (5719) γαρ γενεσθαι (5635) αλλ ουπω εστιν (5719) το τελος
PES – ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܩܺܐܪܣܶܐ ܘܫܶܡܥܳܐ ܕ݁ܰܩܪܳܒ݂ܶܐ ܚܙܰܘ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܘܕ݂ܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile