Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:27

New American Standard Version
Matthew 24:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For just as the lightning comes from the east and flashes even to the west, so will the coming of the Son of Man be.
NA26 – ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται (5727) ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται (5704) παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
WH – ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται (5736) απο ανατολων και φαινεται (5727) εως δυσμων ουτως εσται (5695) η παρουσια του υιου του ανθρωπου
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪܩܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile