Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:15

New American Standard Version
Matthew 24:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore when you see the which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let the reader understand),
NA26 – Ὅταν οὖν ἴδητε (5632) τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν (5685) διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς (5756) ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἀναγινώσκων (5723) νοείτω, (5720)
WH – οταν ουν ιδητε (5632) το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν (5685) δια δανιηλ του προφητου εστος (5756) εν τοπω αγιω ο αναγινωσκων (5723) νοειτω (5720)
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒ݁ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܩܳܝܡܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile