Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:7

New American Standard Version
Matthew 23:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and respectful greetings in the market places, and being called Rabbi by men.
NA26 – καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι (5745) ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, Ῥαββί.
WH – και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι (5745) υπο των ανθρωπων ραββι
PES – ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܘܰܕ݂ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܪܰܒ݁ܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile