Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:4

New American Standard Version
Matthew 23:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""They tie up heavy burdens and lay them on men's shoulders, but they themselves are unwilling to move them with {so much as} a finger.
NA26 – δεσμεύουσιν (5719) δὲ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν (5719) ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν (5719) κινῆσαι (5658) αὐτά.
WH – δεσμευουσιν (5719) δε φορτια βαρεα [ | [και δυσβαστακτα] ] και επιτιθεασιν (5719) επι τους ωμους των ανθρωπων αυτοι δε τω δακτυλω αυτων ου θελουσιν (5719) κινησαι (5658) αυτα
PES – ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܡܰܘܒ݁ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܟ݁ܰܬ݂ܦ݁ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܨܶܒ݂ܥܗܽܘܢ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܩܪܒ݂ܽܘܢ ܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile