Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:34

New American Standard Version
Matthew 23:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore, behold, I am sending you prophets and wise men and scribes; some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues, and persecute from city to city,
NA26 – διὰ τοῦτο ἰδοὺ (5628) ἐγὼ ἀποστέλλω (5719) πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς· ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε (5692) καὶ σταυρώσετε, (5692) καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε (5692) ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν·
WH – δια τουτο ιδου (5640) εγω αποστελλω (5719) προς υμας προφητας και σοφους και γραμματεις εξ αυτων αποκτενειτε (5692) και σταυρωσετε (5692) και εξ αυτων μαστιγωσετε (5692) εν ταις συναγωγαις υμων και διωξετε (5692) απο πολεως εις πολιν
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܳܛܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܙܳܩܦ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܢܰܓ݁ܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܪܕ݁ܦ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile