Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:25

New American Standard Version
Matthew 23:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence.
NA26 – Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε (5719) τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν (5719) ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας.
WH – ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι καθαριζετε (5719) το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος εσωθεν δε γεμουσιν (5719) εξ αρπαγης και ακρασιας
PES – ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܪܶܗ ܕ݁ܟ݂ܳܣܳܐ ܘܰܕ݂ܙܳܒ݂ܽܘܪܳܐ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܠܶܝܢ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile