Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:23

New American Standard Version
Matthew 23:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and cummin, and have neglected the weightier provisions of the law: justice and mercy and faithfulness; but these are the things you should have done without neglecting the others.
NA26 – Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε (5719) τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε (5656) τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει (5900) ποιῆσαι (5658) κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. (5721)
WH – ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε (5719) το ηδυοσμον και το ανηθον και το κυμινον και αφηκατε (5656) τα βαρυτερα του νομου την κρισιν και το ελεος και την πιστιν ταυτα [ δε | [δε] ] εδει (5707) ποιησαι (5658) κακεινα μη [ αφειναι (5658) | αφιεναι (5721) ]
PES – ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܰܡܥܰܣܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܳܢܥܳܐ ܘܰܫܒ݂ܶܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܡܽܘܢܳܐ ܘܰܫܒ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile