Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:18-20,35

New American Standard Version
Matthew 23:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And, 'Whoever swears by the altar, {that} is nothing, but whoever swears by the offering on it, he is obligated.'
NA26 – καί, Ὃς ἂν ὀμόσῃ (5661) ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν· (5748) ὃς δ ἂν ὀμόσῃ (5661) ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει. (5719)
WH – και ος αν ομοση (5661) εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν (5719) ος δ αν ομοση (5661) εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει (5719)
PES – ܘܡܰܢ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܚܳܐܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 23:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You blind men, which is more important, the offering, or the altar that sanctifies the offering?
NA26 – τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον (5723) τὸ δῶρον;
WH – τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον (5723) το δωρον
PES – ܣܰܟ݂ܠܶܐ ܘܰܥܘܺܝܪܶܐ ܡܳܢܳܐ ܪܰܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܕ݁ܶܫ ܠܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 23:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore, whoever swears by the altar, swears {both} by the altar and by everything on it.
NA26 – οὖν ὀμόσας (5660) ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει (5719) ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·
WH – ο ουν ομοσας (5660) εν τω θυσιαστηριω ομνυει (5719) εν αυτω και εν πασιν τοις επανω αυτου
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܝܳܡܶܐ ܒ݁ܶܗ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 23:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that upon you may fall {the guilt of} all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar.
NA26 – ὅπως ἔλθῃ (5632) ἐφ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον (5746) ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἅβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε (5656) μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
WH – οπως ελθη (5632) εφ υμας παν αιμα δικαιον εκχυννομενον (5746) επι της γης απο του αιματος αβελ του δικαιου εως του αιματος ζαχαριου υιου βαραχιου ον εφονευσατε (5656) μεταξυ του ναου και του θυσιαστηριου
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܒ݁ܰܪ ܒ݁ܪܰܟ݂ܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܛܰܠܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile