Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:17

New American Standard Version
Matthew 23:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You fools and blind men! Which is more important, the gold or the temple that sanctified the gold?
NA26 – μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων ἐστίν, (5748) χρυσὸς ναὸς ἁγιάσας (5660) τὸν χρυσόν;
WH – μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζων εστιν (5719) ο χρυσος η ο ναος ο αγιασας (5660) τον χρυσον
PES – ܣܰܟ݂ܠܶܐ ܘܰܣܡܰܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܰܒ݂ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܡܩܰܕ݁ܶܫ ܠܶܗ ܠܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile