Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:26

New American Standard Version
Matthew 22:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so also the second, and the third, down to the seventh.
NA26 – ὁμοίως καὶ δεύτερος καὶ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά.
WH – ομοιως και ο δευτερος και ο τριτος εως των επτα
PES – ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܘܳܐܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile