Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:13

New American Standard Version
Matthew 22:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then the king said to the servants, 'Bind him hand and foot, and throw him into the outer darkness; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.'
NA26 – τότε βασιλεὺς εἶπεν (5627) τοῖς διακόνοις, Δήσαντες (5660) αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε (5628) αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται (5704) κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
WH – τοτε ο βασιλευς ειπεν (5627) τοις διακονοις δησαντες (5660) αυτου ποδας και χειρας εκβαλετε (5628) αυτον εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται (5695) ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܶܐ ܐܰܣܽܘܪܘ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪܳܝܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile