Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:44

New American Standard Version
Matthew 21:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he who falls on this stone will be broken to pieces; but on whomever it falls, it will scatter him like dust."
NA26 – Καὶ πεσὼν (5631) ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· (5701) ἐφ ὃν δ ἂν πέσῃ (5632) λικμήσει (5692) αὐτόν.
WH – [και ο πεσων (5631) επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται (5701) εφ ον δ αν πεση (5632) λικμησει (5692) αυτον]
PES – ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܶܦ݁ܶܠ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܬ݂ܪܥܰܥ ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܗܺܝ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܕ݂ܪܶܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile