Lectionary Calendar
Monday, April 22nd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:38

New American Standard Bible
Matthew 21:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when the vine-growers saw the son, they said among themselves, 'This is the heir; come, let us kill him and seize his inheritance.'
NA26 – οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες (5631) τὸν υἱὸν εἶπον (5627) ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν (5748) κληρονόμος· δεῦτε (5773) ἀποκτείνωμεν (5725) αὐτὸν καὶ σχῶμεν (5632) τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
WH – οι δε γεωργοι ιδοντες (5631) τον υιον ειπον (5627) εν εαυτοις ουτος εστιν (5719) ο κληρονομος δευτε (5720) αποκτεινωμεν (5725) αυτον και σχωμεν (5632) την κληρονομιαν αυτου
PES – ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܰܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ݈ܝ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile