Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:25

New American Standard Version
Matthew 21:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The baptism of John was from what {source,} from heaven or from men?" And they {began} reasoning among themselves, saying, ""If we say, 'From heaven,' He will say to us, 'Then why did you not believe him?'
NA26 – τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν; (5713) ἐξ οὐρανοῦ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο (5711) ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες, (5723) Ἐὰν εἴπωμεν, (5632) Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ (5692) ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε (5656) αὐτῷ;
WH – το βαπτισμα το ιωαννου ποθεν ην (5707) εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο (5711) εν εαυτοις λεγοντες (5723) εαν ειπωμεν (5632) εξ ουρανου ερει (5692) ημιν δια τι ουν ουκ επιστευσατε (5656) αυτω
PES – ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܰܢ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile