Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:24,27

New American Standard Version
Matthew 21:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to them, ""I will also ask you one thing, which if you tell Me, I will also tell you by what authority I do these things.
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἐρωτήσω (5692) ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ (5632) μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ (5692) ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ· (5719)
WH – αποκριθεις (5679) [ [δε] | δε ] ο ιησους ειπεν (5627) αυτοις ερωτησω (5692) υμας καγω λογον ενα ον εαν ειπητε (5632) μοι καγω υμιν ερω (5692) εν ποια εξουσια ταυτα ποιω (5719)
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܰܐܶܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܢ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܘܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 21:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And answering Jesus, they said, ""We do not know." He also said to them, ""Neither will I tell you by what authority I do these things.
NA26 – καὶ ἀποκριθέντες (5679) τῷ Ἰησοῦ εἶπαν, (5627) Οὐκ οἴδαμεν. (5758) ἔφη (5713) αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω (5719) ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. (5719)
WH – και αποκριθεντες (5679) τω ιησου ειπαν (5627) ουκ οιδαμεν (5758) εφη (5707) αυτοις και αυτος ουδε εγω λεγω (5719) υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω (5719)
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile