Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:19

New American Standard Version
Matthew 21:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Seeing a lone fig tree by the road, He came to it and found nothing on it except leaves only; and He *said to it, ""No longer shall there ever be {any} fruit from you." And at once the fig tree withered.
NA26 – καὶ ἰδὼν (5631) συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν (5627) ἐπ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν (5627) ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει (5719) αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται (5638) εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ.
WH – και ιδων (5631) συκην μιαν επι της οδου ηλθεν (5627) επ αυτην και ουδεν ευρεν (5627) εν αυτη ει μη φυλλα μονον και λεγει (5719) αυτη [ ου | ] μηκετι εκ σου καρπος γενηται (5638) εις τον αιωνα και εξηρανθη (5681) παραχρημα η συκη
PES – ܘܰܚܙܳܐ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܳܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܛܰܪܦ݂ܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܝܶܒ݂ܫܰܬ݂ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile