Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:16

New American Standard Version
Matthew 21:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to Him, ""Do You hear what these {children} are saying?" And Jesus *said to them, ""Yes; have you never read, ' '?"
NA26 – καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Ἀκούεις (5719) τί οὗτοι λέγουσιν; (5719) δὲ Ἰησοῦς λέγει (5719) αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε (5627) ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων (5723) κατηρτίσω (5668) αἶνον;
WH – και ειπαν (5627) αυτω ακουεις (5719) τι ουτοι λεγουσιν (5719) ο δε ιησους λεγει (5719) αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε (5627) οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων (5723) κατηρτισω (5668) αινον
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܢ ܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܛܠܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܬ݁ܰܩܶܢܬ݁ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile