Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:14

New American Standard Version
Matthew 21:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {the} blind and {the} lame came to Him in the temple, and He healed them.
NA26 – Καὶ προσῆλθον (5656) αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν (5656) αὐτούς.
WH – και προσηλθον (5627) αυτω τυφλοι και χωλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν (5656) αυτους
PES – ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܣܡܰܝܳܐ ܘܰܚܓ݂ܺܝܣܶܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile