Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:13

New American Standard Version
Matthew 21:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He *said to them, ""It is written, ' '; but you are making it a ' ."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Γέγραπται, (5769) οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, (5701) ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε (5719) σπήλαιον λῃστῶν.
WH – και λεγει (5719) αυτοις γεγραπται (5769) ο οικος μου οικος προσευχης κληθησεται (5701) υμεις δε αυτον ποιειτε (5719) σπηλαιον ληστων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile