Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:9

New American Standard Version
Matthew 20:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When those {hired} about the eleventh hour came, each one received a denarius.
NA26 – καὶ ἐλθόντες (5631) οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον (5627) ἀνὰ δηνάριον.
WH – [ ελθοντες (5631) δε | και ελθοντες (5631) ] οι περι την ενδεκατην ωραν ελαβον (5627) ανα δηναριον
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܚܕ݂ܰܥܶܣܪܶܐ ܫܳܥܺܝܢ ܢܣܰܒ݂ܘ ܕ݁ܺܝܢܳܪ ܕ݁ܺܝܢܳܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile