Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:8

New American Standard Version
Matthew 20:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When evening came, the owner of the vineyard *said to his foreman, 'Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last {group} to the first.'
NA26 – ὀψίας δὲ γενομένης (5637) λέγει (5719) κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον (5657) τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος (5628) αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.
WH – οψιας δε γενομενης (5637) λεγει (5719) ο κυριος του αμπελωνος τω επιτροπω αυτου καλεσον (5657) τους εργατας και αποδος (5628) [ | αυτοις ] τον μισθον αρξαμενος (5671) απο των εσχατων εως των πρωτων
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܡܫܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܠܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܩܪܺܝ ܦ݁ܳܥܠܶܐ ܘܗܰܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܘܫܰܪܳܐ ܡܶܢ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile