Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:30

New American Standard Version
Matthew 20:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And two blind men sitting by the road, hearing that Jesus was passing by, cried out, ""Lord, have mercy on us, Son of David!"
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) δύο τυφλοὶ καθήμενοι (5740) παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες (5660) ὅτι Ἰησοῦς παράγει, (5719) ἔκραξαν λέγοντες, (5723) Ἐλέησον (5657) ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυίδ.
WH – και ιδου (5640) δυο τυφλοι καθημενοι (5740) παρα την οδον ακουσαντες (5660) οτι ιησους παραγει (5719) εκραξαν (5656) λεγοντες (5723) [ κυριε ελεησον (5657) ημας | ελεησον (5657) ημας [κυριε] ] υιος δαυιδ
PES – ܘܗܳܐ ܣܡܰܝܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܥܳܒ݂ܰܪ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܩܳܠܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile