Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:12

New American Standard Version
Matthew 20:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, 'These last men have worked {only} one hour, and you have made them equal to us who have borne the burden and the scorching heat of the day.'
NA26 – λέγοντες, (5723) Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, (5656) καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας (5656) τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
WH – λεγοντες (5723) ουτοι οι εσχατοι μιαν ωραν εποιησαν (5656) και ισους [ αυτους ημιν | ημιν αυτους ] εποιησας (5656) τοις βαστασασιν (5660) το βαρος της ημερας και τον καυσωνα
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܘܰܐܫܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܕ݁ܰܫܩܰܠܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܚܽܘܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile