Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:24

New American Standard Version
Matthew 1:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took {Mary} as his wife,
NA26 – ἐγερθεὶς (5685) δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν (5656) ὡς προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν (5627) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·
WH – εγερθεις (5685) δε [ [ο] | ο ] ιωσηφ απο του υπνου εποιησεν (5656) ως προσεταξεν (5656) αυτω ο αγγελος κυριου και παρελαβεν (5627) την γυναικα αυτου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܶܗ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܳܗ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile