Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:19

New American Standard Version
Matthew 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Joseph her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly.
NA26 – Ἰωσὴφ δὲ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν (5752) καὶ μὴ θέλων (5723) αὐτὴν δειγματίσαι, (5658) ἐβουλήθη (5675) λάθρᾳ ἀπολῦσαι (5658) αὐτήν.
WH – ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος ων (5723) και μη θελων (5723) αυτην δειγματισαι (5658) εβουληθη (5675) λαθρα απολυσαι (5658) αυτην
PES – ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܪܣܶܝܗ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܛܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܫܪܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile