Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:9

New American Standard Version
Matthew 19:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality, and marries another woman commits adultery."
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ (5661) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ (5661) ἄλλην μοιχᾶται. (5736)
WH – λεγω (5719) δε υμιν οτι ος αν απολυση (5661) την γυναικα αυτου μη επι πορνεια και γαμηση (5661) αλλην μοιχαται (5736)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܓ݁ܰܘܪܳܐ ܘܢܳܣܶܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܫܒ݂ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile