Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:7

New American Standard Version
Matthew 19:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They *said to Him, ""Why then did Moses command to {her} ?"
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Τί οὖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο (5662) δοῦναι (5629) βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι (5658) αὐτήν;
WH – λεγουσιν (5719) αυτω τι ουν μωυσης ενετειλατο (5662) δουναι (5629) βιβλιον αποστασιου και απολυσαι (5658) [ | [αυτην] ]
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܽܘܫܶܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܘܢܶܫܪܺܝܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile