Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:6

New American Standard Version
Matthew 19:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate."
NA26 – ὥστε οὐκέτι εἰσὶν (5748) δύο ἀλλὰ σὰρξ μία. οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. (5720)
WH – ωστε ουκετι εισιν (5719) δυο αλλα σαρξ μια ο ουν ο θεος συνεζευξεν (5656) ανθρωπος μη χωριζετω (5720)
PES – ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܦ݁ܓ݂ܰܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܙܰܘܶܓ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܦ݂ܰܪܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile