Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:28

New American Standard Bible
Matthew 19:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, ""Truly I say to you, that you who have followed Me, in the regeneration when the Son of Man will sit on His glorious throne, you also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
NA26 – δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές (5660) μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ (5661) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε (5695) καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες (5723) τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
WH – ο δε ιησους ειπεν (5627) αυτοις αμην λεγω (5719) υμιν οτι υμεις οι ακολουθησαντες (5660) μοι εν τη παλιγγενεσια οταν καθιση (5661) ο υιος του ανθρωπου επι θρονου δοξης αυτου καθησεσθε (5695) και υμεις επι δωδεκα θρονους κρινοντες (5723) τας δωδεκα φυλας του ισραηλ
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܪܳܢܳܘܣ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܬ݁ܶܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܢ ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ݂ܛܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile