Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:21

New American Standard Version
Matthew 19:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus said to him, ""If you wish to be complete, go {and} sell your possessions and give to {the} poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me."
NA26 – ἔφη (5713) αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις (5719) τέλειος εἶναι, (5750) ὕπαγε (5720) πώλησόν (5657) σου τὰ ὑπάρχοντα (5723) καὶ δὸς (5628) τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο (5773) ἀκολούθει (5720) μοι.
WH – εφη (5707) αυτω ο ιησους ει θελεις (5719) τελειος ειναι (5721) υπαγε (5720) πωλησον (5657) σου τα υπαρχοντα (5723) και δος (5628) [τοις] πτωχοις και εξεις (5692) θησαυρον εν ουρανοις και δευρο (5720) ακολουθει (5720) μοι
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܙܶܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܟ݂ ܘܗܰܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile