Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:10

New American Standard Version
Matthew 19:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples *said to Him, ""If the relationship of the man with his wife is like this, it is better not to marry."
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Εἰ οὕτως ἐστὶν (5748) αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει (5719) γαμῆσαι. (5658)
WH – λεγουσιν (5719) αυτω οι μαθηται [ | [αυτου] ] ει ουτως εστιν (5719) η αιτια του ανθρωπου μετα της γυναικος ου συμφερει (5719) γαμησαι (5658)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܥܶܕ݂ܠܳܝܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile