Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:8

New American Standard Version
Matthew 18:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it from you; it is better for you to enter life crippled or lame, than to have two hands or two feet and be cast into the eternal fire.
NA26 – Εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει (5719) σε, ἔκκοψον (5657) αὐτὸν καὶ βάλε (5628) ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν (5748) εἰσελθεῖν (5629) εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν χωλόν, δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα (5723) βληθῆναι (5683) εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.
WH – ει δε η χειρ σου η ο πους σου σκανδαλιζει (5719) σε εκκοψον (5657) αυτον και βαλε (5628) απο σου καλον σοι εστιν (5719) εισελθειν (5629) εις την ζωην κυλλον η χωλον η δυο χειρας η δυο ποδας εχοντα (5723) βληθηναι (5683) εις το πυρ το αιωνιον
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܐܰܘ ܪܶܓ݂ܠܳܟ݂ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܣܽܘܩܶܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܛܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ ܠܚܰܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܓ݂ܺܝܣ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܫܺܝܓ݂ ܘܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܰܘ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܪܶܓ݂ܠܺܝܢ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile