Lectionary Calendar
Monday, February 26th, 2024
the Second Week of Lent
There are 34 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:5

New American Standard Bible
Matthew 17:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While he was still speaking, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, ""This is My beloved Son, with whom I am well-pleased; listen to Him!"
NA26 – ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος (5723) ἰδοὺ (5628) νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν (5656) αὐτούς, καὶ ἰδοὺ (5628) φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, (5723) Οὗτός ἐστιν (5748) υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα· (5656) ἀκούετε (5720) αὐτοῦ.
WH – ετι αυτου λαλουντος (5723) ιδου (5640) νεφελη φωτεινη επεσκιασεν (5656) αυτους και ιδου (5640) φωνη εκ της νεφελης λεγουσα (5723) ουτος εστιν (5719) ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα (5656) ακουετε (5720) αυτου
PES – ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܰܛܠܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile