Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:24

New American Standard Bible
Matthew 17:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they came to Capernaum, those who collected the two-drachma {tax} came to Peter and said, ""Does your teacher not pay the two-drachma {tax?}"
NA26 – Ἐλθόντων (5631) δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον (5656) οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες (5723) τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν, (5627) διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ (5719) τὰ δίδραχμα;
WH – ελθοντων (5631) δε αυτων εις καφαρναουμ προσηλθον (5627) οι τα διδραχμα λαμβανοντες (5723) τω πετρω και ειπαν (5627) ο διδασκαλος υμων ου τελει (5719) [ τα | [τα] ] διδραχμα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܩܪܶܒ݂ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܙܽܘܙܺܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܙܽܘܙܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile